Obchodní podmínky užívání doplňku pro e-shop u Shoptetu

 

 1. Základní ustanovení
 • Tyto obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) jsou vydané v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“) a upravují práva a povinnosti mezi námi, společností Webotvůrci s.r.o., se sídlem Houbalova 3023/8, Líšeň, 628 00 Brno, IČO: 08320004, zapsané u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 113072, e-mail: shoptet@webotvurci.cz, telefon: +420 728 089 029 („Společnost“) a Vámi při poskytování Služby.
 • Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb („Smlouva“), kterou uzavíráme okamžikem objednání Doplňku prostřednictvím platformy Shoptet.
 • Tyto obchodní podmínky a Smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 • Předmětem Smlouvy je poskytnutí služby („Služba“) prostřednictvím Shoptet doplňku („Doplněk“). Doplněk slouží pro potřeby rozšíření si možností a schopností e-shopu vytvořeného na platformě Shoptet („E-shop“).
 • Cena, základní vlastnosti a funkce Doplňku jsou blíže popsány u každého konkrétního doplňku uvedeného v Katalogu Shoptet doplňků na internetové adrese https://doplnky.shoptet.cz/ („Profil).
 • Shoptet je společnost Shoptet, a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 28935675, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 25395 vedenou u Městského soudu v Praze („Shoptet“).

 

 1. Podmínky užívání Služby
 • Službu Vám poskytujeme My jako provozovatelé Doplňku. Shoptet není provozovatelem Doplňku a neodpovídá za Doplněk ani jeho obsah. Berete na vědomí, že Shoptet nemá povinnost poskytovat Vám ve vztahu ke Službě jakékoliv služby podpory nebo údržby Doplňku a nenese odpovědnost za vypořádání Vašich nároků nebo nároků jakékoliv třetí strany ve vztahu k Nám, ať už vyplývají z odpovědnosti za vady, způsobené škody, porušení právních předpisů, zejména v oblasti zpracovávání osobních údajů nebo jiných práv.
 • Abyste mohli začít užívat Službu, musíte si nejprve u Shoptetu vytvořit uživatelský účet a pořídit si od Shoptetu E-shop.
 • Po přihlášení do Vašeho uživatelského účtu u Shoptetu si Službu můžete objednat tak, že na Profilu vyjádříte souhlas s těmito Obchodními podmínkami a zásadami ochrany a zpracování osobních údajů zaškrtnutím příslušných políček a kliknete na tlačítko „Objednat Doplněk“.

 

 1. Cena a platební podmínky
 • Cena za poskytování Služby je stanovena zvlášť pro každý Doplněk a je uvedena v Profilu daného Doplňku. Cena se vždy vztahuje pouze k jednomu E-shopu.
 • Cena se může průběžně měnit, zejména v reakci na inflaci a jiné faktory na trhu. Změna ceny je účinná okamžikem jejího uveřejnění.
 • Cena za poskytování Služby se platí dopředu, a to jako pravidelná měsíční platba nebo roční platba. Cenu Vám bude účtovat Shoptet v souladu se svými podmínkami.

 

 1. Oprávnění k užívání služby
 • Udělujeme Vám nevýhradní oprávnění k běžnému užívání funkcionalit Služby. Oprávnění je časově omezeno na dobu trvání Smlouvy. Oprávnění není územně omezeno.
 • Oprávnění nesmíte postoupit (tj. zcela převést) třetí osobě a ani udělit pod-oprávnění.
 • Službu nesmíte rozmnožovat, rozšiřovat, upravovat nebo zveřejňovat.
 • Nebudou Vám předány žádné zdrojové kódy Služby a ani se je nesmíte žádným způsobem snažit zjišťovat či získat.

 

 1. Provoz, údržba a podpora
 • Zavazujeme se, že Služba bude dostupná (tedy bude řádně a bez jakýchkoliv obtíží, poruch či závad narušujících běžné fungování Doplňku uvedené v Profilu) nejméně 99 % veškerého času v kalendářním měsíci. Pokud by se náhodou stalo, že každý z nás naměří jiné údaje týkající se dostupnosti Služby, tak upřednostníme ty Naše.
 • Do měření úrovně dostupnosti nelze započítávat některé případy. Jedná se zejména o dočasné vyřazení Doplňku z provozu způsobené okolnostmi, které nastaly nezávisle na Vaší nebo Naší vůli, o dobu potřebnou k provedení předem ohlášených změn či správy Doplňku, pozastavení poskytování Služeb z důvodu neuhrazení poplatků a případy vyšší moci, které jsme nemohli rozumně předvídat. Dobu, po kterou trvají následky událostí dle předchozí věty, tedy nebudeme započítávat do celkového času, ve vztahu ke kterému se dostupnosti Služby posuzuje.
 • V rozsahu událostí, odstávek a přípustné doby nedostupnosti Služby dle tohoto článku („Výluky“) Vám negarantujeme jakoukoliv úroveň dostupnosti nebo kvality Služby. V době Výluk tedy může být Služba dočasně nedostupná, aniž by Vám tím vznikl nárok na jakoukoliv náhradu. Neodpovídáme za vady, ušlý zisk, speciální nebo nahodilou škodu, nebo jinou škodu vzniklou v důsledku Výluk.
 • Zavazujeme se provádět průběžnou správu a údržbu Služby, tedy ji aktualizovat pokaždé, kdy v ní objevíme bezpečnostní chybu.
 • Požadavky na poskytnutí technické podpory můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v čl. 1.1 těchto Obchodních podmínek nebo internetové stránce https://www.webotvurci.cz/kontakt/. Na požadavky budeme reagovat do 24 hodin od jejich oznámení v pracovní dny (jakékoliv dny kromě soboty, neděle a dnů pracovního klidu v souladu se zákonem č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).

 

 1. Omezení odpovědnosti
 • Služba je poskytována „jak je“, přičemž má pouze funkce uvedené v těchto Obchodních podmínkách a dokumentech, na které tyto Obchodní podmínky odkazují (např. Profil) Neposkytujeme Vám žádnou záruku na fungování Služby ani negarantujeme, že je Služba schopna sloužit k určitému účelu.
 • Služba je Vám poskytnuta okamžikem, kdy Vám poskytneme přístup k jejímu užívání. Službu jste povinni zkontrolovat do 3 kalendářních dnů od zahájení jejího poskytování. Případné vady Služby jste oprávněni písemně vytknout nejpozději ve lhůtě předchozí věty. Při vytknutí vad jste povinni uvést, v čem spatřujete, a popsat, jak se vady projevují. Případné řádně a včas vytknuté vady Služby odstraníme jejich opravením nebo dodáním náhradního postupu, při kterém se neprojevují (workaround), a to v přiměřené lhůtě, která bude činit maximálně 30 pracovních dní. V případě, že je dle Našeho názoru vada neodstranitelná, můžeme dle svého uvážení odstoupit od Smlouvy nebo Vám poskytnout slevu z ceny. Jiná práva z vadného plnění Vám nenáleží.
 • Jste povinni zajistit, aby zařízení a E-shop, jejichž prostřednictvím budete Službu používat, splňovaly systémové požadavky požadované srovnatelnými službami na trhu. Jste si vědomi toho, že systémové požadavky se mohou v důsledku aktualizací Služby měnit. Neneseme žádnou odpovědnost za vady či chyby, které vzniknou nedodržením aktuálních systémových požadavků. Neneseme odpovědnost ani za to, že Služba nebude řádně fungovat z jakýchkoliv důvodů na Vaší straně, na straně Shoptetu nebo na straně třetích stran.
 • V rozsahu, v jakém jsme odpovědnost za škodu způsobenou užíváním Služby nevyloučili, za ni odpovídáme do výše ceny vyplacené Nám Shoptetem za poslední 3 měsíce užívání Služby z Vaší strany. Shoptet Vám za škodu způsobenou užíváním Služby neodpovídá.

 

 1. Vyšší moc
 • Vyšší mocí se rozumí veškeré nepředvídatelné okolnosti, které není možné přiměřeným způsobem ovládat, zejména živelné pohromy, embarga, stávky (včetně plánovaných stávek), války, kybernetické útoky, výpadky energie a epidemie (včetně epidemie covid-19).
 • V případě, že nastanou okolnosti vyšší moci, které Nám brání plnit závazky podle Smlouvy, oznámíme Vám tuto skutečnost bez zbytečného odkladu s uvedením doby, během které nemůžeme plnit své povinnosti podle Smlouvy. Dojde-li k neplnění závazku z důvodu vyšší moci, nezakládá to podstatné porušení Smlouvy. Událostmi vyšší moci nejsou dotčeny Vaše platební závazky.

 

 1. Informace o zpracování osobních údajů
 • Při užívání Služby dochází ke zpracování Vašich osobních údajů či osobních údajů Vašich pracovníků/odpovědných osob. Veškeré informace o tomto zpracování jsou uvedeny v samostatném dokumentu Zásady ochrany a zpracování osobních údajů.

 

 1. Doba trvání a ukončení
 • Smlouvu uzavíráme na dobu, na kterou si zakoupíte předplatné za poskytování Služby. Pokud máte zájem o prodloužení doby trvání Smlouvy, můžete si zakoupit další předplatné za poskytování Služby. Uplynutím doby zakoupeného předplatného za poskytování Služby Smlouva zaniká.
 • Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět bez udání důvodu písemnou výpovědí zaslanou druhé straně. Výpovědní doba končí posledním dnem zaplaceného předplatného. Službu můžete také vypnout v on-line administraci Vašeho uživatelského účtu u Shoptetu.
 • My můžeme Smlouvu vypovědět zejména z důvodu, že:
  1. Nám Shoptet doporučí nebo nařídí ukončení nebo zastavení poskytování Služby nebo se sám rozhodne přestat Službu poskytovat,
  2. Zjistíme, že jakýmkoliv způsobem porušujete tyto Obchodní podmínky, právní předpisy nebo práva třetích stran.
 • V případech uvedených v předchozím bodu můžeme, i bez výpovědi Smlouvy, na základě vlastního uvážení pozastavit nebo trvale zablokovat váš přístup ke Službě, či jej dokonce odstranit. Také jsme oprávněni neumožnit Vám další užívání Služby, pokud jsme Vám v minulosti Smlouvu již jednou vypověděli.
 • Ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na Vaši povinnost zaplatit veškeré vyúčtované částky.
 • Služba je určena podnikatelům. Nejsme povinni poskytovat Službu spotřebitelům.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 • Vyhrazujeme si právo jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky i další podmínky, které jsou součástí Smlouvy, zejména ustanovení o ceně, pravidlech chování, oprávnění k užívání Služby nebo odpovědnosti za vady. Případnou změnu Vám oznámíme prostřednictvím administrace Doplňku, na Profilu nebo zasláním e-mailu na Vaši adresu. Pokud změnu do 14 dnů od oznámení neodmítnete, změněné podmínky přijímáte.
 • Smlouva se řídí českým právem. Všechny spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány obecnými soudy České republiky věcně a místně příslušnými podle místa Našeho sídla.
 • Smlouva představuje naši úplnou dohodu ve vztahu k jejímu předmětu a nahrazuje veškerá naše předchozí ujednání ohledně předmětu Smlouvy.
 • Nejste oprávněni jednostranně postoupit Smlouvu ani žádnou pohledávku vůči Nám, ani jednostranně započíst pohledávku oproti jakémukoliv dluhu vůči Nám.
 • Vylučujeme použití jakýchkoliv obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou těch, které jsme si výslovně dohodli.
 • Můžeme umístit obchodní firmu, logo, ochrannou známku či jakékoliv jiné Vaše obchodní označení na své webové stránky, marketingové materiály a/nebo do Profilu a užívat je jako referenci ve svých nabídkách.
 • Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1. září 2022.